Voor welke geschillen kan ik een bemiddelaar contacteren?

Je kan voor bijna alle geschillen beroep doen op een bemiddelaar. De wet voorziet vier domeinen:

  • elk geschil dat kan geregeld worden via een dading, vb conflict huurder-verhuurder, burenhinder, schadevergoedingen
  • geschillen over feitelijk of wettelijk samenwonen
  • echtscheiding
  • geschillen die betrekking hebben op het personenrecht vb ouderlijk gezag, kosten kinderen….

Wat is het doel van bemiddeling?

Het uiteindelijk doel is om het geschil af te sluiten en tot een akkoord te komen. Het bemiddelingsakkoord is schriftelijk en bekrachtigd hetgeen je was  overeengekomen. Een akkoord houdt dan ook in dat het door beide partijen wordt gerespecteerd.

Wat kost bemiddeling?

Bemiddeling is niet gratis. De wet bepaalt dat de bemiddelingskosten en de honoraria van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van alle partijen, maar je kan ook een andere verdeling afspreken.

Kan ik  tijdens een gerechtelijke procedure nog overstappen naar bemiddeling?

Ja dat kan. Indien beide partijen akkoord zijn om de procedure te stoppen kan een poging ondernomen worden om via bemiddeling toch nog tot een minnelijk akkoord te komen. De procedure van de rechtbank wordt geschorst.

Kan ik iemand verplichten om via bemiddeling te werken.

Neen, een bemiddeling kan enkel op vrijwillige basis. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met elkaar te praten. 

Hoe lang duurt de bemiddeling

De duur van bemiddeling hangt af van de samenwerking onder jullie om tot een oplossing te komen of om een einde te stellen aan de bemiddeling op initiatief van de een of andere onderhandelaar.

Het tempo van de opeenvolgende afspraken wordt door jullie bepaald.

 

Welke soorten bemiddeling bestaan er?

De wet erkent twee soorten bemiddeling: de vrijwillige bemiddeling en de gerechtelijke bemiddeling.

Wanneer je beroep doet op een professionele bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter, spreekt men over vrijwillige bemiddeling. Wanneer de bemiddeling wordt bevolen door een rechter tijdens een procedure, spreekt men over gerechtelijke bemiddeling.
Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.

Welke voordelen heeft bemiddeling?

Een conflict op lossen in de minne is altijd veel interessanter. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot onherstelbare breuk vooral in conflicten met personen uit je onmiddellijke omgeving zoals familie, buren, collega’s

Bij overleg onder begeleiding van een bemiddelaar ga je samen op een kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor het conflict.

Kan ik tijdens de bemiddelingsprocedure  overstappen naar een gerechtelijke procedure?

Ja dat kan. Bemiddeling kan enkel verder gaan indien alle partijen er toe bereid zijn. Op elk ogenblik kan je met bemiddeling te stoppen en overstappen naar de gerechtelijke procedure.

Gezien bemiddeling vertrouwelijk is kunnen alle verklaringen en documenten die gebruikt worden tijdens de bemiddeling niet gebruikt worden in de gerechtelijke procedure.

Wat moet ik doen in een bemiddeling?

Bij bemiddeling verbind je je ertoe om :

  • te zoeken naar een overeenkomst die voor alle partijen bevredigend is;
  • elkaar te respecteren en naar wederzijdse wensen en bekommernissen te luisteren;
  • te onderhandelen vanuit bekommernissen en niet vanuit standpunten;
  • alle informatie zo juist en volledig mogelijk te verschaffen;